X Regionalny Konkurs Ortograficzny dla Dyslektyków

przez | 25 stycznia 2022

Z radością informujemy, że mimo trudnej sytuacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała X Konkurs Dla Dyslektyków oraz zajęcia warsztatowe, pt.: „COVID i ja”, tym razem na terenach szkół zgłoszonych do konkursu. Konkurs oraz warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych objętych wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim. Do wzięcia udziału w konkursie zachęcaliśmy wszystkich zainteresowanych uczniów posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, za które dziękujemy. Mogliśmy liczyć też na zaangażowanie i wkład Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie posługiwania się zasadami ortograficznymi języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni pod względem ortografii, rozwijanie umiejętności posługiwania się słownikiem  ortograficznym, pokonywanie trudności o podłożu dyslektycznym oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, a także pobudzenie ciekawości poznawczej.

Warsztaty pt.: ”Covid i ja” miały na celu wsparcie procesu adaptacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie świadomości siebie, własnego doświadczenia w sytuacji pandemii i edukacji zdalnej oraz budowanie w obecnej sytuacji (powrotu do nauki stacjonarnej) poczucia bezpieczeństwa, zaufania i pozytywnych relacji w grupie. Dzięki realizacji warsztatów zwiększano świadomość uczniów w zakresie zdrowia psychicznego i wskazano możliwości wspierania ich w radzeniu sobie ze stresem, budowaniu poczucia własnej wartości i szeroko
rozumianych kompetencji emocjonalno-społecznych. Zajęcia z uczniami były płaszczyzną do wymiany emocji i doświadczeń, a dzięki temu umożliwiły także wstępne rozpoznanie i zdiagnozowanie uczniów potrzebujących pracy zindywidualizowanej i oddziaływań specjalistycznych w zakresie radzenia sobie ze skutkami pandemii. Intensywność podjętych działań w naszej ocenie także istotnie wzmocniła współpracę z kadrą szkół i przyczyniła się do podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w zakresie problemów zdrowia psychicznego uczniów.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ze szkół miejskich odbyło się w Urzędzie Miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego, Panu Robertowi Jakubowskiemu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk, Panu Tadeuszowi Borkowskiemu za ufundowanie nagród.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do brania udziału  w kolejnych edycjach konkursu.

Małgorzata Twardowska & Abigail Kenar